تبلیغات
Dordikesh - خانمها ....
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ


A man was SICK and TIRED of going to work every day while his wife stayed home.

مردی ناخوش و خسته شده بود از اینکه باید هر روز به سر کار برود درحالیکه همسرش در خانه به سر میبرد   

And further jealous of her, as she received lot of Women's Day wishes and compliments

و بعلاوه به او حسودیش شد، چرا که همسرش بسیاری تعاریف و آرزو و تبریک در روز زن دریافت کرده بود 
 

He wanted her to see what he went through so he prayed:

دلش خواست که همسرش بفهمد که او چه کارهایی انجام میدهد پس آرزو کرد: 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Dear Lord: I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home. I want her to know what Igo through. So, please allow her body to switch with mine for a day.Amen!"

خدای عزیزم، من هر روز، روزی 8 ساعت سر کار میروم درحالیکه همسرم فقط در خانه میماند. میخواهم او بداند که من چه سختی را تحمل میکنم. پس تقاضا دارم که اجازه دهی بدن من و او با هم جابجا شود، تنها برای یک روز. آمین

Poof!!!

God, in his infinite wisdom, granted the man's wish.

خداوند با حکمت بیکرانش آروزی مرد را برآورده کرد

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

The next morning, sure enough, the man awoke as a woman.

فردا صبح مرد به عنوان یک زن، از خواب بیدار شد

He arose,

از جایش برخاست

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

cooked breakfast for his mate, Awakened the kids,

برای همسرش صبحانه حاضر کرد، بچه ها را بیدار کرد

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Set out their school clothes, Fed them breakfast,

لباس های مدرسه بچه ها را مرتب کرد، به آنها صبحانه داد

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Packed their lunches, Drove them to school, Came home and picked up the dry cleaning,

ناهارشان را بسته بندی کرد، آنها را به مدرسه برد

به خانه برگشت و لباسها را برای بردن به خشکشویی برداشت 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Took it to the cleaners And stopped at the bank to make a deposit,

آنها را به خشکشویی داد و به بانک رفت تا حساب پس انداز باز کند  

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Went grocery shopping, Then drove home to put away the groceries,

به خواروبار فروشی رفت و سپس خریدهایش را به خانه برد 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

Paid the bills and balanced the check book...

قبضها و صورتحسابها را پرداخت کرد و مانده حسابها را در دفتر خرج بررسی کرد  

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

He cleaned the cat's litter box and

bathed the dog.

جای خاک گربه را تمیز کرد و سگ را

حمام کرد

Then, it was already 1.00pm


ساعت دقیقا 1 شد 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

And he hurried to make the beds...


و با عجله تختها را مرتب کرد 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

...do the laundry...


لباس ها را شست

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

vacuum, Dust, And sweep and mop

the kitchen floor...

جاروبرقی کشید، گردگیری کرد و کف

آشپزخانه را جارو و طی کشید 

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

...Ran to the school to pick up the

kids and got into an argument with

them on the way home

به سرعت رفت به مدرسه تا بچه ها را

بردارد و در راه خانه با هم بحث کردند

Set out milk and cookies and...


شیر و کیک برایشان ریخت

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

...got the kids organized to do their

homework.


و بچه ها را سازماندهی کرد تا

تکالیفشان را انجام دهند

 Then,

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

set up the ironing board and

watched TV while he did the

ironing


سپس میز اتو را برداشت و در حین

تماشای تلویزیون لباس ها را اتو زد


 At 4:30pm


ساعت 4:30 بعدازظهر,

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

he began peeling potatoes and

washing vegetables for salad...

سیب زمینیها را پوست کند و سبزی ها

را برای درست کردن سالاد شست

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

...rolled meatballs and snapped

fresh beans for supper.

گوشت قل قلی درست کرد و لوبیاهای

تازه را برای شام آماده کرد

   

After supper


بعد از شام

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

He cleaned the kitchen, Ran the

dishwasher..

آشپزخانه را تمیز کرد و ماشین

ظرفشویی را روشن کرد  .

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

...Folded laundry, Bathed the kids,

And put them to bed.

لباسها را تا کرد، بچه ها را حمام کرد و

آنها را خواباند

 

At 9.00pm,

ساعت 9 شب

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

He was exhausted and, though his

daily chores weren't finished, he

went to bed where he was

expected to make love,

او بسیار خسته بود و با اینکه هنوز

همه کارهای روزانه اش تمام نشده بود

به تختخواب رفت تا عشق بازی کند


The next morning,

صبح روز بعد

he awoke and immediately knelt by

the bed and said:

او بیدار شد و سریع کنار تختش زانو زد

و گفت:

گروه اینترنتی ایران الایو | www.iranalive.ir

"Lord, I don't know what I was

thinking. I was so wrong to envy

my wife's being able to stay home

all day. Please, Oh! Oh! Please, let

us trade back. Amen!"


خدایا! من نمیدانستم که به چه چیزی

داشتم می اندیشیدم. من خیلی

اشتباه کردم که به خانه ماندن همسرم

حسودی می کردم. خواهش میکنم،

آه، آه، لطفا بیا قرارمان را برگردانیم.

آمین

The Lord, in his infinite wisdom,

replied:


خداوند با حکمت بیکرانش پاسخ داد:

"My son, I feel you have learned

your lesson and I will be happy to

change things back to the way they

were. You'll just have to wait NINE

MONTHS, though. You got

pregnant last night."


پسرم میدانم که اکنون درس خودرا

آموختی و من خوشحال خواهم شد که

همه چیز را به روال گذشته اش

بازگردانم. اما تو باید 9 ماه صبر کنی چرا

که دیشب باردار شدی.نوشته شده توسط :sara shayan
سه شنبه 16 آذر 1389-11:00 ب.ظ